Marimex.cz - bazény, trampolíny, infrasauny
Zákaznická linka: 261 222 111
V KOŠÍKU MÁTE 0 0
Do dopravy ZDARMA zbývá 2 990

Pravidla soutěže „Dejte modrou zábavě a vyhrajte!“

Pro návštěvníky akce Prima Fest 

I. Název soutěže
Dejte modrou zábavě a vyhrajte! (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže
Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Marimex CZ, s.r.o. se sídlem Libušská 221/264a, Praha 4, 142 00, IČ: 64942422, Zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387. Číslo registrace na UOOU: 00034593  (dále jen „Organizátor“)
 
III. Termín soutěže
Soutěž se bude konat v rámci akce Prima Fest, která se uskuteční v termínu 12. 7. 2019 - 13. 7. 2019 v Šiklově Mlýně. Lhůta pro odevzdání soutěžního kupónu je do 16:00 hodin dne 13. 7. 2019. 

IV. Podmínky účasti v soutěži
Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
 
  • Vyplnit soutěžní kupón
  • Vhodit soutěžní kupón do losovacího boxu v Marimex Relax Zóně do 16:00 hodin dne 13. 7. 2019
  • Být přítomen na vyhlášení Soutěže v 17:30 hodin dne 13. 7. 2019 a v případě výhry se dostavit na pódium a prokázat dokladem totožnost
  • Udělit souhlas ke zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro účely Soutěže
V. Účastník soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“). Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane  vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit. Každý Účastník se může do Soutěže zapojit pouze jednou. V případě, že bude nalezeno více soutěžních lístků vedených na jednu osobu, Účastník bude ze Soutěže vyloučen. 
 
VI. Losování a zveřejnění výherců
Výherce bude vybrán náhodným losem ze všech soutěžních kupónů na hlavním pódiu Blue Style Prima Fest Aréna. Losování proběhne v 17:30 hodin. Účastníci Soutěže tímto berou na vědomí, že jména Výherců a jejich fotografie mohou být za účelem realizace Soutěže, transparentnosti a předání Výhry zveřejněny na akci a na sociálních sítích Organizátora. Účastníci Soutěže jsou dále srozuměni a účastí v této Soutěži vyslovují souhlas s tím, že Výherci mohou být v souvislosti s Výhrou v Soutěži a převzetím ceny fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni a pořízené materiály mohou být užity Organizátorem v rámci propagace.  
 
VII. Výhry
  • 1x bazén Marimex Florida 3,05 x 0,91 m
  • 1x bazén Marimex Florida Ratan 3,05 x 0,91 m
  • 1x trampolína Marimex 305 cm

VIII. Předání výhry
Soutěž bude vyhodnocena a Výherci budou vyhlášeni způsobem uvedeným v tomto odstavci.  Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy prokázat se platným dokladem totožnosti, potvrdit platnou doručovací adresu na území ČR, a další podmínky uvedené v čl. IV. těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal. O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen. Výherce každé z cen se musí po vyhlášení osobně dostavit na pódium a prokázat, že se jedná skutečně o osobu uvedenou na vylosovaném soutěžním kupónu. Pokud se některý z Výherců v moderátorem stanovené době nedostaví, nebo neprokáže svoji totožnost a shodu s údaji na vylosovaném soutěžním kupónu, pak cenu nezíská a místo něj bude vylosován jiný Výherce. Tímto způsobem bude postupováno, dokud nedojde k naplnění podmínek pro předání cen a určení Výherců Soutěže. Výherci jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohla být Výhra odeslána prostřednictvím doručovací služby. Pokud Výherce neposkytne součinnost, je Organizátor oprávněn jej ze soutěže vyloučit.Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od uvedení adresy pro doručení Výhry. V případě nemožnosti doručení Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi. Organizátor nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení Výhry během poštovní přepravy. Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky. Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

IX. Další ustanovení
Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.marimex.cz/soutez. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži či výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži. Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.
Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.
 
Tato Pravidla soutěže jsou uveřejněna na www.marimex.cz/soutez a v písemné podobě jsou uložena v Marimex Relax Zóně.
Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.
 
V Praze, dne 11. 7. 2019

Prodejna a showroom Marimex. Praha 4, Libušská 264.
  • Logo APEK
Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek. Žádná sleva vám neunikne!