Marimex.cz - bazény, trampolíny, infrasauny
Zákaznická linka: 261 222 111
V KOŠÍKU MÁTE 0 0
Do dopravy ZDARMA zbývá 1 990

Pravidla soutěže o 8 infrasaun

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Velká soutěž s DENÍKEM o 8 INFRASAUN Marimex“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Velká soutěž s DENÍKEM o 8 INFRASAUN Marimex“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 
1. Pořadatel a organizátor soutěže:
MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 649 42 422, se sídlem: Praha 4 – Libuš, Libušská 221/264, PSČ 142 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42387 (dále jen „pořadatel“).

2. Partner soutěže:
VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00, Praha 5, IČ: 014 40 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „partner“).

3. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 31. 10. 2016 8:00 hod. do 26. 12. 2016 7:59 hod. na území České republiky, výhradně přes soutěžní formulář umístěný na URL adrese www.marimex.cz/soutez (dále jen „doba konání soutěže“ a místo konání soutěže“).
Soutěž je rozdělena do 8 samostatně vyhodnocovaných soutěžních období, a to:
1. soutěžní období - od 31. 10. 2016 08:00:00 hod do 7. 11. 2016 07:59:59 hod
2. soutěžní období - od 7. 11. 2016 08:00:00 hod do 14. 11. 2016 07:59:59 hod
3. soutěžní období - od 14. 11. 2016 08:00:00 hod do 21. 11. 2016 07:59:59 hod
4. soutěžní období - od 21. 11. 2016 08:00:00 hod do 28. 11. 2016 07:59:59 hod
5. soutěžní období - od 28. 11. 2016 08:00:00 hod do 5. 12. 2016 07:59:59 hod
6. soutěžní období - od 5. 12. 2016 08:00:00 hod do 12. 12. 2016 07:59:59 hod
7. soutěžní období - od 12. 12. 2016 08:00:00 hod do 19. 12. 2016 07:59:59 hod
8. soutěžní období - od 19. 12. 2016 08:00:00 hod do 26. 12. 2016 07:59:59 hod
(dále jen „soutěžní období“ nebo „soutěžní kolo“). Soutěžní období jsou vyhodnocovány samostatně, tedy nedochází k žádnému převodu účasti do více soutěžních období.

4. Účast v soutěži:
Účastníkem se může stát pouze spotřebitel, fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která je plně svéprávná, která potvrdí souhlas s těmito pravidly, se zpracováním osobních údajů a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

5. Pro zapojení se do soutěže:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže, tedy v době od 31. 10. 2016 8:00 hod. do 26. 12. 2016 7:59 hod.
a) na webové stránce www.marimex.cz/soutez zcela a úplně vyplní soutěžní formulář a to tak, že zde uvede:
- svou odpověď na v soutěžním formuláři položenou soutěžní otázku;
- kompletně a pravdivě vyplní své osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail;
- potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

b) Vyplněný soutěžní formulář následně odešle odkliknutím tlačítka „odeslat“ pořadateli.

Účastník je do soutěže zařazen v momentu, kdy pořadatel obdrží řádně a úplně vyplněný soutěžní
formulář (dále jen „zapojení do soutěže“). Zároveň je soutěžící zařazen do příslušného soutěžního
období, dle okamžiku, kdy řádně a úplně vyplněný soutěžní formulář pořadatel obdrží od soutěžícího.
Účastník je plně zodpovědný za řádné vyplnění soutěžního formuláře. Zapojení do soutěže provedené
mimo dobu trvání soutěže či soutěžní formuláře neobsahující všechny povinné soutěžní údaje a
potvrzení v souladu s těmito pravidly nebudou do soutěže zařazeny.
Jeden účastník se může zapojit do každého soutěžního kola soutěže pouze jednou a může vyhrát pouze
jednou. V případě snahy účastníka o opakovanou účast, bude soutěžící bez nároku a uvedení
odůvodnění ze soutěže vyloučen.
Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení
(za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě)
a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v soutěžním e-mailu, považují se takoví
soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze
jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu,
kterému nárok na příslušnou výhru v soutěži vznikl dříve.

6. Cena v soutěži
V soutěži se hraje o tyto výhry:
Infrasauna Marimex SMART 1001 M
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži.
Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případnou reklamaci je výherce
povinen provést přímo u dodavatele výhry.
Výhru ani její část nelze směnit za hotovost a je nutné ji vyčerpat jednorázově a v plné výši.

7. Určení výherců
V každém příslušném soutěžním období je obratem po ukončení příslušného soutěžního období ze
všech soutěžících, kteří se zapojili do soutěže v příslušném soutěžním období, zcela splnili pravidla této
soutěže a správně odpověděli na položenou soutěžní otázku, vybrán jeden výherce, který vyhrává jednu
výhru: infrasaunu Marimex SMART 1001 M.
Výhru – infrasaunu Marimex SMART 1001 M tedy vyhrává ten soutěžící, který zcela splní pravidla této
soutěže a který bude v souladu s těmito pravidly vybrán v příslušném soutěžním období, ze všech
účastníků daného soutěžního období, jako výherce výhry pro příslušné soutěžní období.
Celkem je tak v soutěži určeno 8 výherců Velké soutěže s DENÍKEM o 8 INFRASAUN Marimex, s tím,
že každý výherce vyhrává 1 kus této výhry.

Správné a úplné odpovědi v daném soutěžním období budou chronologicky seřazeny podle data a
přesného času přijetí soutěžního formuláře pořadatelem. Výhercem se stává soutěžící, jehož soutěžní
formulář bude v seznamu přesně na prostředním místě. V případě sudého počtu soutěžních formulářů
vyhrává první ze dvou prostředních odpovědí.

Výherce každé z výher bude do 3 dnů od vyhodnocení soutěže kontaktován pořadatelem soutěže
výherní e-mailovou zprávou, na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl při zapojení do soutěže, kde bude
informován o výhře a bude vyzván k potvrzení svého jména, příjmení a vyzván ke sdělení
korespondenční adresy na kterou mu bude výhra odeslána prostřednictvím přepravní služby nejpozději
do 30 dnů od tohoto potvrzení a posledního kola soutěže.
Výhra bude výherci předána oproti podpisu předávacího protokolu. Při podpisu předávacího protokolu
je pořadatel prostřednictvím svého zástupce oprávněn ověřit identitu výherce a jeho nárok na výhru.
Odmítnutím podpisu předávacího protokolu ztrácí výherce na výhru nárok.
Pořadatel soutěže neodpovídá za to, pokud informativní e-maily budou ukládány (tzv. padat) do
spamové či nevyžádané pošty soutěžícího. Soutěžící odpovídá za kontrolu pošty i v tomto rozsahu.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu chybně uvedené korespondenční adresy nebo
jiných potřebných údajů.
Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy a doručování.
Nedoručitelné (vrácené) zásilky po ukončení soutěže, případně výhry, které nebylo možné přiřadit
konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele. V případě, že se organizátorovi soutěže
nepodaří do 14 kalendářních dnů od vyhodnocení výherců soutěže s výhercem uvedeným způsobem
opakovaně spojit (min. 3 kontakty) nebo se mu nepodaří výhru doručit na uvedenou adresu nebo
odmítne-li se výherce při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření jeho identity nebo
podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit
náhradnímu výherci, tedy soutěžícímu, který byl pro tyto účely vylosován jako náhradník.
Jméno a příjmení vylosovaného výherce bude vyvěšeno na stránce www.marimex.cz/soutez do tří
(3) dnů
po vyhodnocení každého kola soutěže, s čímž soutěžící svou účastí v soutěži vyslovují svůj
souhlas.

8. Osobní údaje
Odesláním soutěžního formuláře schvaluje účastník tato pravidla a zavazuje se je plně dodržovat a
zároveň tímto odesláním pořadateli souhlasí se zařazením osobních údajů soutěžícího v rozsahu jím
poskytnutých osobních údajů jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) do
databáze společnosti
MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 649 42 422, se sídlem: Praha 4 – Libuš, Libušská 221/264, PSČ 142 00, Česká
republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42387
jakožto zpracovatel a správce (dále jen „Správce“), a s jejich zpřístupněním dalšímu příjemci, kterým je
partner soutěže VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00, Praha 5,
IČ: 014 40 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
18970 (dále jen „Příjemce“), pro marketingové účely Správce a Příjemce, tj. nabízení produktů a služeb,
informování o marketingových soutěžích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností
– tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Potvrzuji, že
jsem byl/a poučen/a o svých právech v souladu s ust. § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách
Správce a/nebo Příjemce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně,
a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce.
Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům Správce a/nebo
Příjemce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo,
pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo Příjemce provádí zpracování osobních údajů v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat Správce či
Příjemce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením
opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má
Správce či Příjemce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Jsem srozuměn/a s tím, že požádámli
v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
Správce a Příjemce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytnutí osobních údajů
činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně
kdykoliv na adrese Správce či Příjemce odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně
internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a organizátora v souvislosti s prezentací
této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem
i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

9. Ostatní podmínky soutěže
a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

b) Jediná úplná a závazná pravidla této soutěže jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na
internetové adrese www.marimex.cz/soutez.

c) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli,
organizátorovi soutěže nebo společnostem technicky zajišťujícím soutěž a jejich rodinní příslušníci ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

d) V případě, že se výherci nepodaří výhru opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká
nárok výherce na získání této výhry. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím
využití.

e) Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o
způsobu zapojení do soutěže ze strany soutěžících či v případě porušení pravidel soutěže ze strany
soutěžících nebo jakékoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či
zásadami fair-play. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné,
bez možnosti odvolání.

f) Výhra, kterou nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadá ve
prospěch pořadatele soutěže.

g) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v
souvislosti s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry
výherci. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a
hodnoty.

h) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat
(výhru je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výhry). Výhru není možné alternativně vyplatit v
hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou.

i) Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Vymáhání výhry či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno.

j) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního
uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže leží důkazní povinnost
na soutěžícím. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je uvedeno v těchto pravidlech.

k) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže,
nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně
příslušná ustanovení těchto pravidel.

l) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady
a stejně tak případně nahradit výhru za
výhru jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků
účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.
V Praze dne 31. 10. 2016 
 

Datum publikace článku: 26.10.2016
Upozornění: informace obsažené v textu jsou aktuální ke dni publikace článku.

Prodejna a showroom Marimex. Praha 4, Libušská 264.
  • Logo APEK
Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek. Žádná sleva vám neunikne!